top of page

Samfunnsfag

1.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn, Videregående

Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring

Engasjer deg!

Kjerneelementer

Demokratiforståelse og deltakelse

Læringsmål

Utforske og gi eksempler på hvordan mennesker i ulike deler av verden påvirker hverandres liv

Presentere menneskerettigheter og rettigheter som barn har, og reflektere over hvorfor disse rettighetene finnes

Reflektere over hvordan mennesker har kjempet og kjemper for forandringer i samfunnet og samtidig har vært og er påvirket av geografiske forhold og historisk kontekst

Sammenligne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmønster og demografi i forskjellige deler av verden i dag

Hvordan lever andre barn i andre deler av verden, hvorfor er engasjement og innsats for andre viktig og hvilke instanser vi har i samfunnet som jobber med dette?

bottom of page